Advokat Helle Lokdam har møderet for Højesteret.

Hun arbejder primært som forsvarsadvokat med straffesager af enhver art over hele landet.

Advokat Helle Lokdam besidder en mangeårig generel erfaring som advokat og er endvidere specialist i rådgivning og anden bistand i arveretlige spørgsmål, herunder testamenter og bobehandling.

Endvidere har hun en stærk kompetence indenfor området konfliktløsning. Ikke mindst som uafhængig mediator (mægler), når en konflikt skal løses hurtigt, effektivt, diskret og billigt.

Prisoplysninger: Advokatsalæret som forsvarsadvokat fastsættes efter faste takster af Retten med udgangspunkt i en grundtakst (2018) på 2.175 kr. inkl. moms pr. time, jf. Danske Advokaters hjemmeside. Salæret betales af det offentlige, men hvis klienten dømmes, vil regningen efterfølgende blive sendt til denne. I sager, hvori der ydes advokatbistand til en forurettet i en straffesag, betaler det offentlige advokatsalæret. I andre sager beregnes salæret med udgangspunkt i medgået tidsforbrug med en timetakst på 2.500 kr. inkl. moms pr. time.

Læs mere

 

arv

Arv

af advokaterne Helle Lokdam og Marianne Hartling

· Gode råd om oprettelse af testamente · Letforståelig indføring  i den nye arvelov
· Information om skatter og afgifter · Ordliste over de mest anvendte fagudtryk

​Advokat Helle Lokdam er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Firmaet er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg forsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126 og de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Advokat Helle Lokdam er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Hun anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. I tilfælde af en tvist om salæret kan der klages over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk