Advokat Helle Lokdam er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Prisoplysninger

Advokatsalæret som forsvarsadvokat fastsættes efter faste takster af Retten med udgangspunkt i en grundtakst (2023) på 2.350,00 kr. inkl. moms pr. time, jf. Danske Advokaters hjemmeside. Salæret betales af det offentlige, men hvis klienten dømmes, vil regningen efterfølgende blive sendt til denne. 

I sager, hvori der ydes advokatbistand til en forurettet i en straffesag, betaler det offentlige advokatsalæret. 

I andre sager beregnes salæret med udgangspunkt i medgået tidsforbrug med en timetakst på 2.500 kr. inkl. moms pr. time.

Ansvar og klagemuligheder

Firmaet er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg forsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126 og de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Der kan klages over salærets størrelse eller advokatens adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Firmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.Betalingsoplysninger og klientkonto

Firmaets bankforbindelse er Ringkøbing Landbobank reg. nr.: 7670 konto nr.: 0007230498. Hovedklientkonto er: reg. nr.: 7670 konto nr.: 0007230522.

Ringkøbing Landbobank er omfattet af indskydergarantiordningen.

I det tilfælde, at pengeinstituttet bliver nødlidende, dækkes indskud på op til € 100.000 af Garantiformuen.

Hvis du ønsker, at der skal være fuld dækning for et større indskud, skal du aftale med advokatfirmaet Helle Lokdam, at dit indestående fordeles på flere klientkonti i forskellige pengeinstitutter.