Helle Lokdam har mange års erfaring som advokat fra en række fagområder.

Hun er især specialiseret indenfor:

Strafferet:

Arbejdet som forsvarsadvokat har været en hovedbeskæftigelse i mange år. Helle Lokdam har været forsvarer i flere hundrede straffesager, der har fordelt sig over stort set hele det strafferetlige spektrum: drab, røveri, narkotika, vold, tyveri, bedrageri, moms- og skatteunddragelse og andre særlovsovertrædelser. Hun har været forsvarer i store og alvorlige sager, herunder nævningesager og sager for Højesteret.

Helle Lokdam lægger altid vægt på et godt samarbejde med klienten. Det handler om at yde en aktiv støtte fra sagens start, deltage i politiafhøringerne og sammen med klienten vurdere muligheder for yderligere efterforskningsskridt. Sammen med klienten lægges der strategi for hvordan hovedforhandlingen – sagens behandling i retten – forberedes og gennemføres. Altid med henblik på at opnå det bedst mulige resultat for klienten.

Arv og skifte:

Specialeområdet arv og skifte handler dels om rådgivning indenfor arveret, herunder testamenter, dels om behandling af dødsboer og bistand til arvinger under bobehandlingen.

Ved behandling af et dødsbo skal man kort efter dødsfaldet få overblik over boets formueforhold og hvem der er arvinger. Herefter lægges en plan for, hvad der skal foretages og relevante beslutninger træffes om hvordan aktiverne skal behandles. Når aktiverne er realiseret og en eventuel gæld betalt, gøres boet op og arven fordeles.

Helle Lokdam grundlagde sin ekspertise i arveret og bobehandling som ung dommerfuldmægtig i skifteretten, hvor hun behandlede en lang række boer.  Siden har hun som advokat i mange år rådgivet klienter om arveret og bobehandling. Hun giver en personlig rådgivning om oprettelse af testamenter baseret på den konkrete og individuelle situation. Sammen med klienten afdækkes situationen, de forskellige muligheder diskuteres og den bedste løsning findes. Dette vil for mange føre til oprettelse af et testamente, men i nogle tilfælde vil andre muligheder være at foretrække.

Helle Lokdam har endvidere stor erfaring i at behandle dødsboer samt repræsentere arvinger i forbindelse med skifte.

Sammen med advokat Marianne Hartling, Advokatfirmaet Kyed & Jybæk, har Helle Lokdam i januar 2009 udgivet bogen ”Arv” i serien Ret & Rimeligt, Nyt Juridisk Forlag.

Bogen er en håndbog for ikke fagfolk, der ønsker at sætte sig ind i grundlæggende spørgsmål vedrørende arveregler, oprettelse af testamente, herunder hvornår og for hvem det er relevant at oprette testamente. Endvidere gennemgås de forskellige måder et dødsbo kan skiftes på.

Konfliktløsning og mediation (mægling):

En retssag kan være en dyr og langvarig måde at løse en konflikt på. Det bedste er at undgå konflikt ved at sikre klare aftaler. Men hvis konflikten først er opstået, kan et godt og billigt alternativ til en retssag være at søge løsning ved forhandling og forlig.

I de senere år er mediation blevet mere kendt og anvendt i Danmark. Mediation som konfliktløsningsmodel består i korthed i, at de stridende parter mødes med en neutral og uafhængig mediator. Hver part fremlægger sine synspunkter og lytter til den andens fremlæggelse. Herefter finder parterne sammen frem til, hvad der er konfliktens kerne og hvilke interesser de hver især har i en løsning. Efter en forhandling med mediator som ordstyrer forsøger parterne at finde en løsning begge kan acceptere. Lykkes det at komme til et resultat skrives dette ned og konflikten er herefter løst. Fordelene ved mediation er, at konflikten løses hurtigere, mere fleksibelt, diskret og billigere end ved domstolene. Hertil kommer at det ofte vil være lettere for parterne at samarbejde efterfølgende.

Mediation kan anvendes til konfliktløsning inden for stort set alle typer af samarbejdsrelationer. Det kan være samarbejdspartnere indenfor erhvervslivet, ansættelsesforhold, private uoverensstemmelser, herunder indenfor familie- og arveret og meget mere.

Helle Lokdam er uddannet som mediator i 2006 gennem Advokatsamfundets efteruddannelse. Hun har gennem mange års rådgivning og problemløsning indenfor en lang række forskellige juridiske områder oparbejdet en stor erfaring i at løse konflikter.